• HỘI THI SINH VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI LẦN VI
    13h00 ngày 23/4/2015 tại Khu du lịch Văn Thánh Đăng kí từ 15/3 đến 20/4/2015. xem chi tiết tại "hoat động học tập - NCKH"


HƯỚNG DẪN V/v thu Đoàn phí trong Đoàn viên là sinh viên năm học 2013 – 2014

Ngày đăng: 17-02-2014
Đọc: 18681 lượt

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP. HỒ CHÍ MINH – ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM

 

BCH VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & THỰC PHẨM

 

***

Số: 01/HD – ĐTN

TPHCM, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

V/v thu Đoàn phí trong Đoàn viên là sinh viên năm học 2013 – 2014


Nhằm thực hiện việc thu Đoàn phí theo đúng điều lệ Đoàn, Ban thường vụ Đoàn Viện hướng dẫn các Chi đoàn về việc thu Đoàn phí năm học 2013 – 2014 cụ thể như sau:

1. Quy định về mức nộp Đoàn phí

- Đoàn phí đoàn viên phải nộp theo quy định của điều lệ Đoàn từ năm 2011 là 2.000 đồng/ tháng.

- Tổng Đoàn phí mỗi đoàn viên phải nộp trong một năm học là: 2.000 (đ) x 12 tháng = 24.000 đồng (A). Trong đó:

- Chi đoàn giữ lại hoạt động: 1/3 x A = 8.000 (đồng);

- Chi đoàn nộp lên Đoàn Viện: 2/3 x A = 16.000 (đồng);

- Đoàn Viện giữ lại hoạt động: 1/3 x A = 8.000 (đồng);

- Đoàn Viện nộp lên Đoàn trường: 1/3 x A = 8.000 (đồng).

 

2. Quy trình thu

- Căn cứ tình hình thực tế, Ban thường vụ Đoàn Viện thống nhất thu toàn bộ phần Đoàn phí mỗi đoàn viên nộp trong một năm học là 24.000 đồng. Các Chi đoàn nộp vể Đoàn Viện là 16.000 đồng.

- Lưu ý: Các đơn vị không được tự ý thu vượt quy định, nếu thu vượt phải làm tờ trình và có kế hoạch thu chi cụ thể để Đoàn Viện xem xét.

 

3. Thời gian nộp

- Các đơn vị tiến hành thu Đoàn phí và nộp về Đoàn Viện trước ngày 26/03/2014, nộp về đồng chí Trần Bảo Quỳnh số điện thoại 01627.301.061 vào sáng thứ ba hằng tuần tại phòng F5.0.

Ban thường vụ Đoàn Viện đề nghị các Chi đoàn nghiêm túc thực hiện công tác thu Đoàn phí theo hướng dẫn trên. Văn bản này có giá trị thay thế tất cả các văn bản hướng dẫn thu Đoàn phí đã ban hành trước đây.

 

Nơi nhận:

- BLĐ Viện, Đoàn trường;

- Chi đoàn;

- Lưu VP;

TM. BTV ĐOÀN VIỆN

BÍ THƯ

 

 

 

Phạm Minh Tuấn

  File đính kèm


Thông báo mới

THÔNG BÁO VV HỘI THI “ SINH VIÊN SÁNG TẠO SẢN PHẨM MỚI” LẦN 6

website mới  
 Hôm qua: 19 
|
 Hôm nay: 15